# Leetcode 第261场周赛题解

# Problem A - 转换字符串的最少操作次数 (opens new window)

# 方法一:贪心

从左到右遍历,每遇到一个X,就将从它开始的三个字母进行替换(并不需要真的进行替换)。

有可能出现最后长度不足三个的情况,我们需要将前面的字母也包括进来一起进行操作。但这并不影响解法的正确性。

 • 时间复杂度O(S)\mathcal{O}(|S|)
 • 空间复杂度O(1)\mathcal{O}(1)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
  int minimumMoves(string s) {
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); ++i) 
      if (s[i] == 'X') {
        ans++;
        i += 2;
      }
    return ans;
  }
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

# Problem B - 找出缺失的观测数据 (opens new window)

# 方法一:贪心

首先计算出nn个数字的总和,判断是否有解。

接下来贪心生成答案:如果能放11,就放11,否则基于剩下位置全都放66的考虑,来计算当前位置的数字。

 • 时间复杂度O(M+N)\mathcal{O}(M+N)
 • 空间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
  vector<int> missingRolls(vector<int>& rolls, int mean, int n) {
    int m = rolls.size();
    int msum = 0;
    for (int roll : rolls)
      msum += roll;
    int nsum = mean * (n + m) - msum;
    if (nsum < n || nsum > n * 6)
      return {};
    vector<int> ans(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      int rmax = (n - 1 - i) * 6;
      if (nsum - 1 > rmax)
        ans[i] = nsum - rmax;
      else
        ans[i] = 1;
      nsum -= ans[i];
    }
    return ans;
  }
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

# Problem C - 石子游戏 IX (opens new window)

# 方法一:贪心

我们可以观察到以下几点:

 1. 只需要考虑每个数对33的模,而不需要考虑数字本身。
 2. Alice第一步必须选1122
 3. 之后的操作顺序是确定的,即如果当前和值为11,就取11;否则取22。如果没有对应的数字,就取00

关于何时取00的进一步解释:实际上,何时取00不会影响最终的结果。我们可以把分出胜负时的操作序列写下来,此时,我们会发现,将其中的00任意移动到非首位的位置上,所得到的都还是一个合法的操作序列。所以在模拟的时候,尽量取00或者尽量不取00都能得到正确结果。

在以上几点观察的基础上,我们分别模拟一下Alice第一步取11和取22的情形即可得到答案。

 • 时间复杂度O(N)\mathcal{O}(N)
 • 空间复杂度O(1)\mathcal{O}(1)
参考代码(C++)
class Solution {
  bool check(int first, vector<int> mod) {
    // Alice takes `first` first
    if (mod[first] > 0) {
      mod[first]--;
      int state = first;
      while (true) {
        if (mod[state] > 0)
          mod[state]--, state = 3 - state;
        else if (mod[0] > 0)
          mod[0]--;
        else
          return true;
        
        if (mod[0] + mod[1] + mod[2] == 0)
          return false;
        
        if (mod[state] > 0)
          mod[state]--, state = 3 - state;
        else if (mod[0] > 0)
          mod[0]--;
        else
          return false;
        
        if (mod[0] + mod[1] + mod[2] == 0)
          return false;
      }
    }
    
    return false;
  }
public:
  bool stoneGameIX(vector<int>& stones) {
    int n = stones.size();
    if (n == 1)
      return false;
    
    vector<int> mod(3);
    for (int stone : stones)
      mod[stone % 3]++;
    
    return check(1, mod) || check(2, mod);
  }
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

# Problem D - 含特定字母的最小子序列 (opens new window)

# 方法一:贪心

我们可以逐位来考虑。我们希望每一位都尽可能小,但同时需要满足以下条件:

 1. 这一位的位置应当大于上一位的位置;
 2. 这一位后面需要有足够多的字母,以使得总长度能够达到KK
 3. 这一位后面需要有足够多的letter,以使得letter的个数能够达到repetition

针对1,我们使用2626个队列来存储2626个字母的位置;针对3,我们预处理出每个位置后面letter的个数。

接下来,我们就进行逐位枚举。对于每一位,我们都枚举az,如果枚举到一个字母能够满足条件,就选用这个字母,同时进行相应的更新操作:

 1. 更新上一位的位置;
 2. 更新队列;
 3. 如果这个字母恰好是letter,更新repetition

因为题目保证了至少有repetitionletter,所以一定有解,不需要考虑无解的情况。

 • 时间复杂度O(S+K)\mathcal{O}(|S|+K|\sum|)
 • 空间复杂度O(S+K)\mathcal{O}(|S|+K)
参考代码(C++)
class Solution {
public:
  string smallestSubsequence(string s, int k, char letter, int repetition) {
    int n = s.size();
    vector<int> rem(n);
    for (int i = n - 2; i >= 0; --i)
      rem[i] = rem[i + 1] + (s[i + 1] == letter);
    
    vector<queue<int>> pos(26);
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      pos[s[i] - 'a'].push(i);
    
    int last = -1;
    string ans;
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
      for (int j = 0; j < 26; ++j) {
        while (!pos[j].empty() && pos[j].front() < last)
          pos[j].pop();
        int need = (j == letter - 'a') ? repetition - 1 : repetition;
        if (!pos[j].empty() && rem[pos[j].front()] >= need && k - 1 - i >= need && n - 1 - pos[j].front() >= k - 1 - i) {
          ans.push_back('a' + j);
          if (j == letter - 'a')
            repetition--;
          last = pos[j].front();
          pos[j].pop();
          break;
        }
      }
    }
    return ans;
  }
};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32